Διαγνωστικό υλικό
Share this page

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

The PBC Foundation is the only UK organisation exclusively dedicated to providing support and information to those affected by PBC

Διαγνωστικό υλικό

Διαγνωστικό υλικό

Υπάρχουν τρεις έρευνες πάνω στις οποίες η διάγνωση του PBC βασίζεται.

Τα αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (ΑΜΑ)

Το αντιμιτοχονδριακό αντίσωμα (ΑΜΑ) Αυτά τα αντισώματα, συνήθως ανιχνεύονται με έμμεσο ανοσοφθορισμό, είναι τώρα γνωστό ότι στρέφονται κατά μιας ομάδας ενζύμων - το πυροσταφυλικό συγκρότημα αφυδρογονάσης - κανονικά βρίσκονται στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη όλων σχεδόν των ζωικών κυττάρων. Αυτά τα αντισώματα είναι πολύ ειδικά σε ορισμένες ασθένειες, αλλά δεν είναι ειδικά σε ιστούς και σε είδη. Είναι παροών σε περίπου ενενήντα τοις εκατό των ασθενών με PBC. Έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα με το αντιμιτοχονδριακό αντισώματος στον ορό με τίτλο <1:40, αλλά οι οποίοι έχουν φυσιολογικά τεστ  ηπατικής λειτουργίας, τότε υπάρχει υψηλή πιθανότητα να έχουν μη φυσιολογική ηπατική ιστολογία που υποδηλώνει PBC σε αρχικά στάδια. Πάνω από ογδόντα τοις εκατό των ατόμων αυτών θα αναπτύξουν βιοχημικά και κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου.

Τεστ ηπατικής λειτουργίας

Στους ασθενείς με PBC που έχουν μη φυσιολογικά τεστ ηπατικής λειτουργίας, συνήθως η αλκαλική φωσφατάση είναι πιο υψηλή από τις τρανσαμινάσες. Ο ορός χολερυθρίνης είναι αυξημένος σε προχωπημένα στάδια της ασθένειας. Η συνθετική λειτουργία του ήπατος διατηρείται μέχρι τα προχωπημένα στάδια της νόσου, οπότε η λευκωματίνη και η πήξη ορού είναι συνήθως σε φυσιολογικές συνθήκες. Ανοσοσφαιρινών παροθσιάζουν αυξημένα στον ορό το IgM και το IgG.

Βιοψία ήπατος

The classical lesion of PBC is an immune attack upon intrahepatic bile ducts with aggregates of lymphocytes, sometimes with non-caseating granulomas, near bile ducts.  As the disease progresses, there is piecemeal necrosis of liver cells extending from portal tracts together with portal fibrosis.  This leads to a combination of disappearing bile ducts and, ultimately, cirrhosis.  The pathological process can be uneven within the liver.  Liver biopsy is very helpful for staging the disease.

The staging of the liver disease is assessed by the clinical, serological, image findings and liver histology.  Liver ultrasound may be used to exclude concomitant gallstone disease, particularly in patients with abdominal discomfort.  Furthermore, use of Fibroscan and serological markers of fibrosis will also give useful and non-invasive help in determining the degree of fibrosis.  In practice, if a middle-aged female has positive antimitochondrial antibodies and is found to have raised serum alkaline phosphatase, then the likelihood is extremely high that she has PBC, even in the absence of any symptoms related to liver disease.  If, during the investigation of any other disease, a patient is found to have positive antimitochondrial antibodies, then liver function tests should be checked and specific clinical enquiries should be made of the patient concerning the possibility of PBC symptoms.